Aneks do umowy znaczącej

Aneks do umowy znaczącej 2011.01.12

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. aneks do umowy, której przedmiotem jest udzielanie przez PZU S.A., na zlecenie Emitenta, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania. Nowy maksymalny limit zaangażowania ustalono na poziomie 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Informacja o zawarciu umowy została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 39/2009 oraz 38/2010. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.