Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz ustalenie daty pierwszego notowania.

Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz ustalenie daty pierwszego notowania. 2011.08.08

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2011 roku powziął informację o podjęciu w dniu 5 sierpnia 2011 roku uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 1039/2011 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Atrem S.A. Dopuszczonych do obrotu giełdowego zostało 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 10 sierpnia 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 sierpnia 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLATREM00017”. Emitent informował o warunkowej rejestracji akcji serii B przez KDPW S.A. w raporcie bieżącym nr 34/2011. Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).