Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki 2011.03.31

Emitent informuje, iż w dniu 30 marca 2011 roku wpłynęły do siedziby Emitenta zawiadomienia sporządzone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osób posiadających dostęp do informacji poufnych, dotyczące dokonanych przez nich transakcji na akcjach Atrem S.A. Członek Zarządu w trybie transakcji pakietowej sesyjnej na GPW sprzedał 25 marca 2011 roku 340 000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji po cenie 17,60 zł (słownie: siedemnaście zł 60/100) za każdą akcję. Członek Zarządu w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW sprzedał 25 marca 2011 roku 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji po cenie 17,60 zł (słownie: siedemnaście zł 60/100) za każdą akcję. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z poźn. zm.)