Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Atrem S.A. dokonanych w 2010 roku przez osoby zobowiązane (poniżej 5000 EURO)

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Atrem S.A. dokonanych w 2010 roku przez osoby zobowiązane (poniżej 5000 EURO) 2011.01.24

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2011 otrzymał oświadczenia, złożone przez osoby zobowiązane, o dokonanych w 2010 roku transakcjach na papierach wartościowych Atrem S.A. Wszystkie transakcje polegały na nabyciu akcji w ramach przeprowadzonego przez Spółkę Programu Motywacyjnego. Transakcji nabycia w dniu 29 lipca 2010 roku (data przyjęcia zapisu) akcji serii B spółki Atrem S.A. przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego, w cenie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za akcję dokonały dwie osoby zobowiązane, mające stały dostęp do informacji poufnych w ilości: 1.300 (jeden tysiąc trzysta) akcji zwykłych na okaziciela; 600 (sześćset) akcji zwykłych na okaziciela. Transakcji nabycia w dniu 30 lipca 2010 roku (data przyjęcia zapisu) akcji serii B spółki Atrem S.A. przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego, w cenie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za akcję dokonała jedna osoba zobowiązana, pełniąca funkcję Prokurenta, w ilości 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela. Wartości transakcji zawartych przez osoby zobowiązane, przeliczone wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, nie przekroczyły 5000 EUR. Podstawą prawną niniejszego raportu jest Art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z poźn. zm.)