Nabycie udziałów w spółce zależnej

Nabycie udziałów w spółce zależnej

2011.05.16 Zarząd Atrem S.A. (Emitenta) informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. Emitent nabył zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki 1075 (jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć) udziałów w spółce zależnej Contrast Sp. z o. o. Po dokonaniu transakcji Atrem S.A. jest w posiadaniu 35.818 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego.