Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2011.06.13

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 r. powziął informację, iż w zamian za 70.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 001/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, prokurentów oraz kadry kierowniczej Atrem S.A. oraz członków zarządu i prokurentów spółek z jej Grupy Kapitałowej, objętych zostało 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Informacja o Programie Motywacyjnym oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf). W związku z objęciem akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Nowy kapitał zakładowy wynosi 4.615.039,50 zł (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć zł 50/100). Informację o objęciu warrantów subskrypcyjnych zamieszczono w raporcie bieżącym nr 30/2011. Emitent wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o rejestrację ww. akcji serii B oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego.