Objęcie warrantów subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

Objęcie warrantów subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

2011.05.20 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż do dnia 20 maja 2011 roku - w związku z realizacją postanowień Uchwały nr 001/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, prokurentów oraz kadry kierowniczej Atrem S.A. oraz członków zarządu i prokurentów spółek z jej Grupy Kapitałowej - 35 osób uprawnionych objęło łączną liczbę 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych spośród 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) przeznaczonych do objęcia za rok 2010 r. w ramach tzw. III (ostatniej) transzy. Informacja o Programie Motywacyjnym oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 18 lutego 2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 001/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 stycznia 2008 r. oraz Uchwałą nr 08/01/2008 Rady Nadzorczej Atrem S.A. z dnia 25 stycznia 2008 r. – Regulamin Programu Motywacyjnego w Spółce Atrem S.A.