Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i zwiększenia zaangażowania Emitenta w spółce zależnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i zwiększenia zaangażowania Emitenta w spółce zależnej.

2011.04.28 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta – Contrast sp z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Podwyższony kapitał zakładowy wynosi 17 909 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 35 818 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemnaście) udziały o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł 00/100) każdy. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Atrem S.A. objął 28 140 (dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) nowoutworzonych udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 14 070 000,00 zł (czternaście milionów siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Po dokonanym podwyższeniu Atrem S.A. jest w posiadaniu 34 743 udziałów (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy) o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł 00/100) każdy, stanowiących 97% udziałów w kapitale i uprawniającej do wykonywania 34 743 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści trzech) głosów na zgromadzeniu wspólników, stanowiących 97% udziału w głosach. W procesie dokapitalizowania spółki zależnej wykorzystano środki pochodzące z oferty publicznej akcji serii C, zgodnie z Uchwałą nr 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. z dnia 02 marca 2011 r. Uchwały powzięte przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. z dnia 02 marca 2011 r. są dostępne w raporcie bieżącym nr 12/2011 oraz pod adresem http://www.atrem.pl/RELACJE_INWESTORSKIE/Spolka/Walne_zgromadzenie