Połączenie Emitenta ze spółką zależną

Połączenie Emitenta ze spółką zależną 2011.04.01

Zarząd Atrem S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 roku (Dzień połączenia), Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o rejestracji połączenia Atrem S.A. (Spółka Przejmująca) i Dom-Mar sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Atrem S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki, telemetrii, regulacji, elektroniki, metrologii, teletechniki i informatyki. Dom-Mar sp z o. o. świadczyła usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Połączenie spółek Atrem S.A. oraz Dom-Mar Sp. z o.o. ma na celu uporządkowanie struktury w ramach Grupy Kapitałowej Atrem, obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez połączenie segmentów automatyki i klimatyzacji. Połączenie umożliwi ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi, przede wszystkim dzięki przepływowi wiedzy operacyjnej pomiędzy pracownikami łączących się podmiotów. Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Dom-Mar sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (Atrem S.A.). Emitent informował o zdarzeniach istotnych dla procesu połączenia w raportach bieżących nr 4/2011, 8/2011, 9/2011, 10/2011 oraz 12/2011. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).