Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

2011.04.26 Zarząd Atrem S.A. (Emitenta) w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2011 oraz raportu CG 1/2011 informuję że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 21 kwietnia 2011 powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pan Tadeusz Kowalski, Pani Hanna Krawczyńska, Pani Gabriela Śniatała, Pan Andrzej Rybarczyk. Pan Wojciech Kuśpik, Wymagane przepisami informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej, działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, uczestnictwa w spółkach osobowych, w organach spółek kapitałowych były zaprezentowane prospekcie emisyjnym Atrem S.A. dostępnym pod adresem: http://www.atrem.pl/RELACJE_INWESTORSKIE/Spolka/Dokumenty/Prospekt_emisyjny oraz wcześniejszych raportach. Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym