Raport 53-2011

Raport 53-2011

2011.11.10 Zarząd Spółki ATREM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 8 grudnia 2011 roku na godzinę 11:00. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych