Raport 58-2011

Raport 58-2011 2011.12.09

Zarząd Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Atrem S.A. w dniu 8 grudnia 2011 r., zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).