Raport 60-2011

Raport 60-2011 2011.12.13

Zarząd spółki ATREM S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza ATREM S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, działając na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A., zgodnie z Uchwałą nr 05 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. podjętą w dniu 8 grudnia 2011 roku. Tekst jednolity statutu Spółki znajduje się w załączonym pliku. Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z2) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z3) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z6) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.70.Z7) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z8) Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z9) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z10) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z11) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25.Z12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z13) Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z14) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z15) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego – PKD 30.20.Z16) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z17) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z21) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z22) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z23) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z24) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z25) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z29) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z30) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z31) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z33) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z34) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z35) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z36) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z37) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z38) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z39) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z40) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C41) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z42) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z43) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z44) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z45) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z46) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z47) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z48) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z49) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z50) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z51) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z52) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z53) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z54) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z55) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z56) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z57) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z58) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z59) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z60) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z61) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z62) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z63) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z64) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z65) Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A66) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B67) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z72) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z73) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z74) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z75) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z76) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z77) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z78) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z79) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z80) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z5) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z6) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – PKD 26.12.Z7) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z9) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.70.Z11) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z12) Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z13) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z15) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25.Z16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z17) Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z18) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z19) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego – PKD 30.20.Z20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z21) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z25) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z26) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z27) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z28) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z29) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z30) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z31) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z32) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z33) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z34) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z35) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z36) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z37) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z38) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z40) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z41) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z42) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z43) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z44) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z45) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z46) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z47) Tynkowanie – PKD 43.31.Z48) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z49) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z50) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z51) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z52) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z53) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z54) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z55) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z56) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z57) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z58) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z59) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z60) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z61) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z62) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z63) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z64) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z65) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z66) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z67) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z68) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z69) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z70) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z71) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z72) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z73) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z74) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z75) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z76) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z77) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A78) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B79) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C80) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z81) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z82) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z83) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z84) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z85) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z86) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z87) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z88) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z89) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z90) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z91) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z92) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z93) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z94) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z95) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z96) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z97) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z98) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z99) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z100) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z101) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z102) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z103) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z104) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z105) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z106) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z107) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z108) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z109) Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A110) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B111) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z112) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z113) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A114) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z115) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z116) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z117) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z118) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z119) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z120) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z121) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z122) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z123) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z124) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z125) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z126) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z127) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z128) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z129) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z130) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z131) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z132) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z133) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z134) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z135) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z136) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.510.139,50 zł (cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 105.000,00 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr (słownie groszy: pięćdziesiąt) każda. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały numer 003/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2008 r. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.615.039,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 209.800,00 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z zm).