Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 2011.09.29

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 28 września 2011 roku, powziął informację o dokonaniu w dniu 15 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Atrem S.A. Kapitał zakładowy wpłacony wynosi 4.615.039,50zł (słownie cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć zł 50/100) tj. został powiększony o 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) w wyniku objęcia 70.000 akcji serii B związanych z realizacją Programu Motywacyjnego. Emitent informował o objęciu akcji serii B w raporcie bieżącym nr 32/2011. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Po podwyższenia kapitał zakładowy Atrem S.A. składa się z 9 230 079 akcji o nominalnej wartości 50 gr, w tym: 1) 6.025.600 akcji serii A, w tym: a. 4.655.600 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu – 2 głosy na 1 akcję), b. 1.370.000 akcji na okaziciela, 2) 209.800 akcji na okaziciela serii B, 3) 2.994.679 akcji na okaziciela serii C. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 13.885.679 głosów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).