Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Atrem w 2010 roku

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Atrem w 2010 roku

2011.03.03 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż na podstawie wstępnej analizy sprzedaży zrealizowanej w roku 2010 szacuje się, iż roczna wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej Atrem w tym roku obrotowym wyniosła ok. 200 mln zł. Ponadto Zarząd zakłada utrzymanie rentowności netto na poziomie zbliżonym do osiągniętego przez Grupę w 2009 roku. Powyższe dane mają charakter szacunkowy, będą podlegać weryfikacji przez biegłych rewidentów oraz mogą różnić się od wielkości przedstawionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Atrem, które zostanie opublikowane dnia 21 marca 2011 r. Podstawą prawną niniejszego raportu jest art. § 5 ust.1 pkt. 25) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.