Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

2011.01.14 Zarząd Atem S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku: Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2011 r. - 13 maja 2011 r. - za III kwartał 2011 r. - 14 listopada 2011 r. Raporty półroczne: - jednostkowy raport za I półrocze 2011 r. - 31 sierpnia 2011 r. - skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r. - 31 sierpnia 2011 r. Raporty roczne: - raport roczny jednostkowy za 2010 r. – 21 marca 2011 r. - raport roczny skonsolidowany za 2010 r. – 21 marca 2011 r. Zarząd Atrem S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Zarząd Atrem S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku oraz w oparciu o § 102 ust. 1 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2010 roku. Podstawą prawną niniejszego raportu jest 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, poz. 33 poz. 259).