Uchwały powzięte przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 21.04.2011

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 21.04.2011 2011.04.22

Zarząd Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2011 r., zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).