Uzupełnienie raportu 25/2011 – Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uzupełnienie raportu 25/2011 – Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

2011.05.06 Zarząd Atrem S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących 23/2011, 25/2011 oraz raportu CG 1/2011 publikuje poniżej informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej, działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, uczestnictwa w spółkach osobowych i kapitałowych. Pan Tadeusz Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Kowalski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W okresie od października 1977 r. do grudnia 1977 r. odbył staż zawodowy w FMS Szczecin. W styczniu 200ł r. otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1999 r. był kierownikiem Programu Master of Business Administration Poznan-Atlanta. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Programowej MBA. Od 12 kwietnia 2006 r. pan Tadeusz Kowalski był związany ze spółką Atrem sp. z o.o., w której pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Atrem sp. z o.o., a od 3 stycznia 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Tadeusz Kowalski posiada akcje Emitenta. Obok funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta pan Tadeusz Kowalski nie pełni oraz nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat żadnych funkcji w innych spółkach handlowych. Nie jest także i w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem (akcjonariuszem) żadnej innej spółki handlowej. Zgodnie z oświadczeniem Pan Tadeusz Kowalski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby konkurencyjne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, likwidacji ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których pan Tadeusz Kowalski pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tadeusz Kowalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Tadeusza Kowalskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto pan Tadeusz Kowalski nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak także jakichkolwiek powiązań rodzinnych pana Tadeusza Kowalskiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Pan Tadeusz Kowalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Hanna Krawczyńska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pani Hanna Krawczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, organizowany przez Wielkopolską Szkołę Biznesu we współpracy z Delegaturą Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Poznaniu, oraz szkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego w pracy wyższych urzędników administracji samorządowej. W latach 1983–1987 pani Hanna Krawczyńska pracowała w Miejskim Biurze Planowania Przestrzennego. Od 1987 r. pani Hanna Krawczyńska zajmowała się obsługą prawną następujących podmiotów gospodarczych: do 1989 r. Poznańskiego Biura Projektów Urbanistycznych, od 1989 do 2001 r – samorządu gminy w Urzędzie Miasta Poznania, od 2006 do 2009 roku - Pocztą Polską w Centrum Infrastruktury – Oddział Regionalny w Poznaniu. Obecnie świadczy usługi prawne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (od 1999 r.), Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku (od 2010 r.) W latach 1997–2002 pani Hanna Krawczyńska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. Pani Hanna Krawczyńska od 14 września 2005 r. była związana ze spółką Atrem sp. z o.o. w której pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej ATREM sp. z o.o., a od 3 stycznia 2008 r. pełni rolę wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pani Hanna Krawczyńska posiada akcje Emitenta. Obok funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta pani Hanna Krawczyńska nie pełniła (i nie pełni) w okresie ostatnich pięciu lat żadnych funkcji w innych spółkach handlowych. Nie jest także i w okresie ostatnich pięciu lat nie była wspólnikiem (akcjonariuszem) żadnej innej spółki handlowej. Zgodnie z oświadczeniem pani Hanna Krawczyńska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby konkurencyjne znaczenie dla Emitenta, i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, likwidacji ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których pani Hanna Krawczyńska pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Hanna Krawczyńska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do pani Hanny Krawczyńskiej ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto pani Hanna Krawczyńska nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak także jakichkolwiek powiązań rodzinnych pani Hanny Krawczyńskiej z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Pani Hanna Krawczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Gabriela Śniatała – Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Gabriela Śniatała jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Aktualnie jest partnerem w spółce Anna Zgoła i Partnerzy Spółka Lekarska sp.p. w Poznaniu. Pani Gabriela Śniatała posiada 480.857 akcji imiennych, które reprezentują 5,25% kapitału zakładowego oraz stanowią 6,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pani Gabriela Śniatała była także udziałowcem poprzedniczki prawnej Emitenta, spółki Atrem sp. z o.o. Pani Gabriela Śniatała od maja 2002 r. była związana ze spółką Atrem sp. z o.o., w której pełniła funkcję prokurenta samoistnego, a od 03 stycznia 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Pani Gabriela Śniatała nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby konkurencyjne znaczenie dla Emitenta, i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Poza wskazanymi powyżej przypadkami, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Gabriela Śniatała nie pełniła (i nie pełni) jakichkolwiek funkcji oraz nie była (i nie jest) wspólnikiem (akcjonariuszem, udziałowcem) w żadnej spółce handlowej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, likwidacji ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których pani Gabriela Śniatała pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Gabriela Śniatała w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do pani Gabrieli Śniatały ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto pani Gabriela Śniatała nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Pani Gabriela Śniatała jest żoną Prezesa Zarządu – Pana Konrada Śniatały. Poza tym przypadkiem brak innych powiązań rodzinnych Pani Gabrieli Śniatały z innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta. Pani Gabriela Śniatała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Rybarczyk – Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Rybarczyk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W 1979 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2003 roku – tytuł doktora habilitowanego w zakresie Elektrotechniki – specjalność Automatyka. Ukończył także matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto odbył staże naukowo-dydaktyczne, m.in. w Instytucie Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 1971 roku pan Andrzej Rybarczyk podjął pracę w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Od września 1996 roku do czerwca 2001 roku pełnił obowiązki wicedyrektora Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, a od października 2001 roku pełni te same obowiązki w Instytucie Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki (dawniej: Wydział Informatyki i Zarządzania) Politechniki Poznańskiej. Od 2005 roku kieruje także Katedrą Inżynierii Komputerowej Politechniki Poznańskiej na tym samym wydziale. Ponadto od listopada 2005 roku pan Andrzej Rybarczyk jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej, a od października 2007 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Od 2007 roku jest także członkiem sekcji Mikroelektroniki Polskiej Akademii Nauk. Od 2010 r. jest członkiem Komisji Cybernetyki Technicznej poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Pan Andrzej Rybarczyk jest autorem i współautorem około 150 publikacji krajowych i zagranicznych. Ma także doświadczenie w kierowaniu pracami zlecanymi przez przemysł, jak i grantami naukowymi. Pan Andrzej Rybarczyk od dnia 24 kwietnia 2008 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Andrzej Rybarczyk nie posiada akcji Emitenta. Obok funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta pan Andrzej Rybarczyk nie pełni oraz nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat żadnych funkcji w innych spółkach handlowych. Nie jest także i w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem (akcjonariuszem) żadnej innej spółki handlowej. Zgodnie z oświadczeniem pan Andrzej Rybarczyk nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby konkurencyjne znaczenie dla Emitenta, i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, likwidacji ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których pan Andrzej Rybarczyk pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Andrzej Rybarczyk w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Andrzeja Rybarczyka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto pan Andrzej Rybarczyk nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak także jakichkolwiek powiązań rodzinnych pana Andrzeja Rybarczyka z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Pan Andrzej Rybarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Kuśpik – Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Kuśpik od stycznia 1994 roku do lutego 1995 roku był reprezentantem handlowym katowickiego oddziału Polskich Książek Telefonicznych, a w latach 1995–1996 kierownikiem grupy reprezentantów oddziału krakowskiego Polskich Książek Telefonicznych. Od listopada 2000 roku pan Wojciech Kuśpik prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą „Strategie Marketingowe – Wojciech Kuśpik” w Siemianowicach Śląskich. Pan Wojciech Kuśpik posiada wykształcenie średnie. Pan Wojciech Kuśpik nie posiada akcji Emitenta. Pan Wojciech Kuśpik od dnia 24 kwietnia 2008 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto pan Wojciech Kuśpik w okresie ostatnich pięciu lat pełni następujące funkcje: – od listopada 1997 roku do chwili obecnej – Prezesa Zarządu PTWP SA (dawniej PTWP sp. z o.o.) w Katowicach, – od lutego 2008 roku do listopada 2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Centrum Kreowania Liderów” S.A. w Katowicach, - od października 2008 roku do chwili obecnej – Prezesa Zarządu PTWP-Online Sp. z o.o. w Katowicach - od listopada 2008 – do kwietnia 2010 - Członka Rady Nadzorczej „Centrum Kreowania Liderów” S.A. w Katowicach – od kwietnia 2010 do chwili obecnej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Centrum Kreowania Liderów” S.A. w Katowicach. Poza wskazanymi powyżej przypadkami, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Wojciech Kuśpik nie pełni oraz nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat żadnych funkcji w innych spółkach handlowych. Nie jest także i w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem (akcjonariuszem) żadnej innej spółki handlowej. Zgodnie z oświadczeniem pan Wojciech Kuśpik nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, likwidacji ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których pan Wojciech Kuśpik pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Wojciech Kuśpik w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Wojciecha Kuśpika ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto pan Wojciech Kuśpik nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak także jakichkolwiek powiązań rodzinnych pana Wojciecha Kuśpika z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Pan Wojciech Kuśpik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowy.