Warunkowa rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Warunkowa rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 2011.07.13

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2011 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały z dnia 12 lipca 2011 roku, na mocy której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLATREM00017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii B zostały objęte w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. Emitent informował o objęciu akcji serii B w raporcie 32/2011. Podstawą prawną raportu jest § 34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).