Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta 2011.04.20

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2011 roku wpłynęła do siedziby Contrast sp. z o. o. – spółki zależnej od Emitenta – informacja o wyborze oferty Contrast sp z o. o. przez ZUE S.A. na wykonanie robót elektroenergetycznych i budowlanych w zadaniu pn. „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo w Poznaniu”. Wartość oferty wynosi 12.350.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Emitent poinformuje o podpisaniu umowy niezwłocznie osobnym raportem.