Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

2011.10.04 Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 3 października 2011 roku dokonała wyboru firmy HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Bluszczowej 7 na biegłego rewidenta. Biegły rewident został wybrany do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za rok 2011 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za rok 2011. Firma HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917. Umowa z HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług. Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009 oraz 2010 a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku i za I półrocze 2011 roku oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku i za I półrocze 2011 roku. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).