Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011

2011.04.21 Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku dokonała wyboru firmy HLB Sarnowski&Wiśniewski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Bluszczowej 7 na biegłego rewidenta. Biegły rewident został wybrany do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za I półrocze 2011 roku oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2011 roku. Firma HLB Sarnowski&Wiśniewski sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917. Umowa z HLB Sarnowski&Wiśniewski sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług. Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług HLB Sarnowski&Wiśniewski sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009 oraz 2010 a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku i za I półrocze 2010 roku. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).