Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 2011.01.10

Zarząd Atrem S.A. przekazuje wykaz informacji opublikowanych przez Spółkę w roku 2010. Raporty dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://www.atrem.pl oraz w siedzibie Emitenta. Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne. Lista raportów bieżących opublikowanych w roku 2010 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty okresowe Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2009 roku - 25.02.2010r. Raport roczny jednostkowy za 2009 rok – 30.04.2010r. Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok – 30.04.2010r. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2010 roku – 12.05.2010r. Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2010 roku – 27.08.2010r. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2010 roku – 27.08.2010r. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2010 roku – 09.11.2010r. Podstawą niniejszego raportu jest art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr. 185 Poz. 1439 z zm.)