Zawarcie umowy znaczącej

Zawarcie umowy znaczącej 2011.01.11

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 20 października 2010 r. do dnia 11 stycznia 2011r., zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.200.108,33 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy sto osiem złotych 33/100). Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a Konsorcjum (Wykonawca) w którego skład wchodzą Atrem S.A (Lider Konsorcjum) oraz KRIO-SERWIS Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót instalacyjno- montażowych wraz ze stanowiskiem napełniania cystern dla 4 posadownionych zbiorników kriogenicznych skroplonego gazu ziemnego LNG. Umowa obowiązuje przez 16 tygodni począwszy od dnia 8 listopada 2010 r. Za wykonanie prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.856.300,00 zł netto, (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta zł 00/100). Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: a) W razie zwłoki w wykonywaniu prac objętych umową – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy tydzień zwłoki, b) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających odstępującego – w wysokości 5% wynagrodzenia. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace. Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).