Zawiadomienie Pana Konrada Śniatały – Prezesa Atrem S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

Zawiadomienie Pana Konrada Śniatały – Prezesa Atrem S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 2011.03.31

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Konrada Śniatały zawiadomienie o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmniejszenie udziału spowodowane jest sprzedażą w dniu 25 marca 2011 ogólnej liczby 340 000 akcji Atrem S.A. w trybie transakcji pakietowej sesyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2011. Przed sprzedażą Pan Konrad Śniatała - Prezes Atrem S.A. posiadał 4 444 838 akcji Atrem S.A. stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8 049 676 głosów, co stanowiło 58,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym: 1. 3 604 838 akcji uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 39,35 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 7 209 676 głosów, co stanowiło 52,18 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 2. 840 000 akcji zwykłych stanowiących 9,17% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 840 000 głosów, co stanowiło 6,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po sprzedaży Pan Konrad Śniatała - Prezes Atrem S.A. posiada 4 104 838 akcji Atrem S.A., stanowiących 44,81 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 7 709 676 głosów, co stanowi 55,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym: 1. 3 604 838 akcji uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 39,35 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 7 209 676 głosów, co stanowi 52,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 2. 500 000 akcji zwykłych stanowiących 5,46% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 500 000 głosów, co stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).