Aneks do umowy znaczącej

Aneks do umowy znaczącej 2014.12.08

Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta - Contrast Sp. o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką Obrascon Huarte Lain S.A. z siedzibą w Madrycie (Zamawiający), pełniącą funkcję Lidera Konsorcjum w składzie: Obrascon Huarte Lain S.A., PBG S.A. w upadłości układowej, aneks do umowy z dnia 19 września 2012 r. przedmiotem, której jest wykonanie instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn.: „Budowa Stadionu Piłkarskiego w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym w Białymstoku”- dokończenie Inwestycji. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 25 stycznia 2015 roku. Zakres przedmiotu umowy uległ rozszerzeniu o roboty dodatkowe, w związku z czym wartość wynagrodzenia umownego spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. uległa zwiększeniu do kwoty 9.525.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Emitent informował o zawarciu i zmianach wskazanej powyżej umowy w raportach bieżących nr: 36/2012, 9/2014 oraz 33/2014.