Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

2014.05.21 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014, Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Atrem S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, w którym Zarząd proponuje, aby część zysku w kwocie 1.476.812,64 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 64/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,16 zł (słownie złotych: zero 16/100) na jedną akcję ATREM S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133)