Podpisanie umowy znaczącej - aktualizacja informacji

Podpisanie umowy znaczącej - aktualizacja informacji 2014.01.10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2014 r. spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. (Zamawiający) zawarła z Siemens Sp. z o.o. (Wykonawca) umowy, precyzujące warunki realizacji zlecenia, przedmiotem którego jest dostawa urządzeń WN i SN w ramach zadania pn. „Przebudowa stacji 110/20 kV Brzegowa”, o którego udzieleniu Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2013. . Celem doprecyzowania warunków w/w zlecenia Contrast Sp. z o. o. zawarła z Siemens Sp. z o. o. niżej wymienione umowy: a) Umowę z dnia 9 stycznia 2014 r. w przedmiocie dostawy rozdzielnicy 110kV, ograniczników oraz świadczenia usług nadzoru nad montażem i uruchomienia rozdzielnicy w ramach zadania pn. „Przebudowa stacji 110/20 kV Brzegowa”. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy została określona w wysokości równowartości w PLN kwoty 1.233.400,00 Euro (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta Euro 0/100) przeliczonej według kursu średniego EUR w NBP z dnia wystawienia faktury. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalony został do dnia 11.07.2014 r. b) Umowę z dnia 9 stycznia 2014 r. w przedmiocie dostawy urządzeń oraz świadczenia usług nadzoru nad montażem i uruchomienia rozdzielnicy 24 kV w ramach zadania pn. „Przebudowa stacji 110/20 kV Brzegowa”. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy została określona w wysokości równowartości w PLN kwoty 242.600,00 Euro (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset Euro 0/100) przeliczonej według kursu średniego EUR w NBP z dnia wystawienia faktury. Termin dostawy urządzeń ustalony został do dnia 31.03.2014 r. Uruchomienie i nadzór nad montażem rozdzielnicy 24 kV nastąpi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o gotowości do montażu. Siemens Sp. z o. o. udzieli gwarancji na okres 60 – miesięcy od dnia uruchomienia urządzeń. Okres gwarancji wygasa, niezależnie od dokonywanych napraw lub wymian, najpóźniej 63 miesiące od daty dostawy urządzenia. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w/w umów przewidziane zostały następujące kary umowne: Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z poniższych tytułów: -za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń z winy Wykonawcy lub zwłokę w przystąpieniu do udziału w nadzorze nad montażem lub zwłokę w przystąpieniu do uruchomienia lub zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości netto łącznego wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, w ramach, której ma miejsce zwłoka, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia umownego netto. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kar umownych z poniższych tytułów: -za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto należnego na podstawie umowy, od której Wykonawca odstępuje. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji w/w umów ograniczona jest do 50% wartości każdej z tych umów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).