Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2014.06.18 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z treścią podjętych uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Tadeusza Kowalskiego (Tadeusz Kowalski), Panią Hannę Krawczyńską (Hanna Krawczyńska), Panią Gabrielę Śniatałę (Gabriela Śniatała), Pana Wojciecha Kuśpika (Wojciech Kuśpik) oraz Pana Andrzeja Rybarczyka (Andrzej Rybarczyk). Uchwały dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej: Pan Tadeusz Kowalski Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1999 r. do 2011 r. kierował Programem Master of Business Administration Poznań-Atlanta. W latach 2011-2014 r. był Przewodniczącym Rady Programowej MBA Poznań-Atlanta. Od 2003 roku jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Poznaniu. Od 2008 r. jest kierownikiem Katedry Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym „Poznan University of Economics Review ”. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tadeusz Kowalski nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tadeusz Kowalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Hanna Krawczyńska Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. W latach 1983–1987 Pani Hanna Krawczyńska pracowała w Miejskim Biurze Planowania Przestrzennego. Od 1987 r. Pani Hanna Krawczyńska zajmowała się obsługą prawną następujących podmiotów gospodarczych: do 1989 r. Poznańskiego Biura Projektów Urbanistycznych, od 1989 r. do 2001 r. – samorządu gminy w Urzędzie Miasta Poznania, od roku 2006 Poczty Polskiej w Centrum Infrastruktury – Oddział Regionalny w Poznaniu. Obecnie świadczy usługi prawne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (od 1999 r.) i Szpitalu Rahabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku. W latach 1997–2002 Pani Hanna Krawczyńska pełniła funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. Od 14 września 2005 r. Pani Hanna Krawczyńska związana była z Atrem sp. z o. o. jako Sekretarz Rady Nadzorczej, a od 3 stycznia 2008 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Atrem S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Hanna Krawczyńska nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Hanna Krawczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Gabriela Śniatała Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Aktualnie, partner w spółce Anna Zgoła i Partnerzy Spółka Lekarska sp.p. w Poznaniu. Od czerwca 2002 r. do stycznia 2008 r. związana z Atrem sp. z o. o. jako prokurent samoistny, a od 3 stycznia 2008 r., jako Członek Rady Nadzorczej Atrem S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Gabriela Śniatała nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Gabriela Śniatała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Andrzej Rybarczyk Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej - specjalność Automatyka. W 1979 r. uzyskał stopień doktora, a w 2003 r. – stopień doktora habilitowanego w zakresie Elektrotechniki. Ukończył także matematykę na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto odbył staże naukowo – dydaktyczne, m.in. w Instytucie Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 1971 r. podjął pracę w Zakładzie Elektrotechniki Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. W latach 1996 – 2001 r. był wicedyrektorem tego Instytutu, a od października 2001 r., wicedyrektorem w Instytucie Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od września 2005 roku piastował stanowisko kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej na Wydziale Informatyki i Zarządzania, a następnie objął stanowisko kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od listopada 2005 r. profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej; od października 2007 r. profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Pan Andrzej Rybarczyk jest członkiem Komisji Elektroniki i Fotoniki Polskiego Komitetu Naukowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), członkiem Sekcji Mikroelektroniki (Komitet Elektroniki i Telekomunikacji) Polskiej Akademii Nauk, członkiem Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych (Komitet Elektroniki i Telekomunikacji) Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Sekcji Cybernetyki Technicznej (Oddział IV PAN). Od dnia 24 kwietnia 2008 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Atrem S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Rybarczyk nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Andrzej Rybarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Kuśpik Posiada wykształcenie średnie. W latach 1994 do 1996 r. pracował w firmie Polskie Książki Telefoniczne początkowo, jako reprezentant handlowy, a następnie jako kierownik grupy reprezentantów oddziału krakowskiego. Od listopada 1995 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, obecnie pod nazwą „Strategie Marketingowe – Wojciech Kuśpik”. Ponadto pełni następujące funkcje:
  • od 1997 r.- Prezes Zarządu PTWP Sp. z o. o. w Katowicach, obecnie PTWP S.A. W spółce PTWP S.A. jest także wiodącym akcjonariuszem;
  • od 2008 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej „Centrum Kreowania Liderów”;
  • od 2008 r. – Prezes Zarządu PTWP Online Sp. z o.o.;
  • od 04.2008 r. – Członek Rady Nadzorczej Atrem S.A.;
  • od 09.2013 r. – Wiceprezes Spółki Publikator Sp. z o.o. oraz Spółki Publikator.pl Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Kuśpik nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Wojciech Kuśpik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133)