Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 17 czerwca 2014 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 17 czerwca 2014 roku

2014.05.21 Zarząd Spółki Atrem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 r. na godz. 11.00. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).