Przyjęcie Polityki Dywidendy Atrem S.A.

Przyjęcie Polityki Dywidendy Atrem S.A.

2014.05.16 Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku powziął uchwałę w przedmiocie przyjęcia Polityki Dywidendy. Treść Polityki Dywidendy Atrem S.A., która będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2013: 1. Podstawowe założenia POLITYKI DYWIDENDYZarząd Atrem S.A. dopuszcza możliwość zapewnienia akcjonariuszom Atrem S.A. udziału w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy, na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.Zarząd Atrem S.A. przyjmuje, iż podstawową zasadą polityki w zakresie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki. Zarząd podejmując decyzję o rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy kierować się będzie koniecznością zapewnienia płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności GK ATREM.Wpływ na rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały, w szczególności, następujące czynniki: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki, ocena perspektyw Spółki w określonej sytuacji rynkowej oraz wymogi prawa. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogólnym Spółki.2. POLITYKA DYWIDENDY w okresie ostatnich lat obrotowychZa lata obrotowe 2008 - 2012 nie była wypłacana dywidenda, w początkowym okresie ze względu na potrzeby kapitałowe Grupy ATREM, będące pochodną wzrostu skali działalności, a następnie z uwagi na pogorszenie się sytuacji na rynku budowlanym.3. Oznaczenie terminu podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne zgromadzenie określa w treści uchwały dzień ustalenia prawa do dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia, przy czym ustalając dzień dywidendy Spółka bierze pod uwagę regulacje GPW i KDPW. Zarząd spółki Atrem S.A. przedstawia corocznie wnioski, co do podziału zysku albo pokrycia straty. Wnioski te podlegają następnie ocenie Rady Nadzorczej spółki Atrem S.A. Zgodnie z obowiązującymi spółkę Atrem S.A. zasadami, określonymi w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy będą tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdy przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 4. Określenie sposobu ogłaszania informacji o dywidendzie Spółka Atrem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wszelkie informacje dotyczące dywidendy, poprzez wysłanie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Prze­kazywania Informacji (ESPI). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, spółka Atrem S.A. traktuje, jako objęte obowiązkiem informacyjnym wszystkie istotne informacje odnoszące się do Polityki Dywidendy, w szczególności informacje o: - rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty oraz wysokości dywidendy, - opinii Rady Nadzorczej w odniesieniu do rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty oraz wysokości dywidendy, - obowiązującej Polityce Dywidendy i zmianach do Polityki Dywidendy, - dniu dywidendy, - dniu wypłaty dywidendy. Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, w tym uchwały dotyczące podziału zysku, przekazywane są do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Prze­kazywania Informacji (ESPI). W analogicznej formie Spółka przekazuje informacje w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, określającej w szczególności dzień dywidendy, wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczbę akcji objętych dywidendą oraz termin wypłaty dywidendy. 5. Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. 6. Wskazanie istniejących uprzywilejowań, co do dywidendy W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji, dotyczące prawa do dywidendy. 7. Wypłata dywidendy Dywidenda wypłaca jest w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie i następuje za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki maklerskie osób uprawnionych do dywidendy, które prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. Niniejsza Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu. Upublicznieniu przez spółkę podlegać będą wszelkie zmiany Polityki Dywidendy w stosunku do polityki stosowanej w latach ubiegłych.