Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

2014.05.16 Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku powziął uchwałę w przedmiocie treści wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2013. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Zarząd Atrem S.A. zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1.476.812,64 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 64/100) z zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosić będzie 0,16 zł (słownie złotych: zero 16/100). W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres, zgodnie z intencją Zarządu, miałby zostać przeznaczony na kapitał zapasowy. Wraz z podjęciem w/w uchwały Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie oceny w sprawie zaproponowanego podziału zysku. Jednocześnie Emitent informuje, iż organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym decyzji o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133)