Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

2014.06.17 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1.476.812,64 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 64/100). Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,16 zł (szesnaście groszy). Dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 czerwca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy wskazany został na dzień 17 lipca 2014 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.230.079. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133)