Udzielenie przez Emitenta gwarancji zwrotu zaliczki

Udzielenie przez Emitenta gwarancji zwrotu zaliczki

2014.04.02 Zarząd Atrem S.A. informuje, że zgodnie z umową z dnia 1 kwietnia 2014 r. zawartą przez Emitenta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielił na rzecz beneficjenta: spółki System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie (Beneficjent) gwarancji zwrotu zaliczki, w ramach zawartej przez Emitenta z Beneficjentem umowy na wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek“, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2013. Za wykonanie umowy na realizację w/w zamówienia (łączna wartość zobowiązania w ramach którego udzielana jest zaliczka zabezpieczana gwarancją), Emitent otrzyma cenę ryczałtową w wysokości 13.587.000,00 netto (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100). Gwarancja zwrotu zaliczki opiewa na 100% wartości udzielonej zaliczki. Zgodnie z treścią gwarancji zwrotu zaliczki mBank S.A. zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 6.684.804,00 zł. Gwarancja zwrotu zaliczki ważna jest w okresie od dnia jej wystawienia do dnia 31 grudnia 2014 r. Zabezpieczeniem gwarancji zwrotu zaliczki jest weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, awalowany przez Contrast Sp. z o.o., kaucja pieniężnaoraz cesja wierzytelności. Koszt ustanowienia gwarancji na zabezpieczenie zwrotu zaliczki został ustalony na warunkach rynkowych. Łączna kwota gwarancji zwrotu zaliczek udzielonych Beneficjentowi przez Emitenta w ramach zamówienia pn. Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek“ wynosi 11.698.407,00 zł. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).