Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

2014.08.21 Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2014 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz Acer Aggressive FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą o ofercie), zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że w dniu 14 sierpnia 2013 r., w wyniku transakcji na rynku regulowanym, ilość akcji Emitenta posiadanych łącznie przez fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz Acer Aggresive FIZ przekroczyła 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz Acer Aggressive FIZ posiadały 679.459 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 7,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 679.459 głosów, które stanowiły 4,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po transakcji, na dzień 14 sierpnia 2014 r., QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz Acer Aggressive FIZ posiadał 708.619 akcji Atrem S.A, które stanowią 7,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają 708.619 głosów, które stanowią 5,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Z treści zawiadomienia otrzymanego od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie wynika jakoby występowały podmioty zależne od danego akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. ani nie wynika jakoby akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł z osobą trzecią umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych