Wybór oferty Emitenta

Wybór oferty Emitenta

2014.06.03 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 roku, powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa i Modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A. Wartość oferty Emitenta wynosi netto 9.837.447,78 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 78/100). Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.