Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

2014.11.04 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku, powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: spółkę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych- GPZ Toruń Podgórz“. Wartość oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. wynosi netto 8.487.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.