Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014

2014.11.21 Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 roku dokonała wyboru spółki SWGK Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4 (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.) na biegłego rewidenta. Biegły rewident został wybrany do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za rok 2014 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za rok 2014. Spółka SWGK Audyt sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917. Umowa z SWGK Audyt sp. z o.o. zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług. Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług SWGK Audyt sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 oraz 2013, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku, za I półrocze 2012, za I półrocze 2013 roku i za I półrocze 2014 roku oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku, za I półrocze 2012, za I półrocze 2013 roku i za I półrocze 2014 roku. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz.259).