Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku

2014.05.21 Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 19 maja 2014 roku dokonała wyboru firmy HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Bluszczowej 7 na biegłego rewidenta. Biegły rewident został wybrany do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Firma HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917. Umowa z HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług. Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, I półrocze 2011 roku, I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku, za I półrocze 2012 roku oraz I półrocze 2013 roku. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).