Wykreślenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomości Emitenta

Wykreślenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomości Emitenta 2014.09.16

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2014, informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 10 września 2014 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 ("Nieruchomość") wykreślenia hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu ("Bank") jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. Wykreślenie hipoteki zostało wpisane na podstawie oświadczenia Banku z dnia 24 lipca 2014 r. Informacje o podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013 oraz 32/2014. Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 ("Nieruchomość") hipoteki umownej łącznej na rzecz mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu ("Bank") jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz o zmianie wartości hipoteki Emitent przekazywał raportem bieżącym 27/2012, nr 37/2013 oraz 45/2013.