Zawarcie umowy znaczącej

Zawarcie umowy znaczącej 2014.12.30

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 9 października 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 roku, spółka Atrem S.A. zawarła ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.749.261,80 zł netto (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 80/100). Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a spółką Atrem S.A. (Wykonawca) w dniu 14 października 2014 roku, przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. „Przestawianie urządzeń odbiorców gazu w miejscowościach Ełk i Olecko”. Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 29.12.2014 r. Szacowana wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 2.386.620,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100). Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace na okres 2 lat licząc od dnia odbioru danej części prac przez Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: a) W razie opóźnienia w wykonaniu prac objętych Przedmiotem Umowy, również za opóźnienie w przekazywaniu stanów gazomierzy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia brutto. b) W przypadku odstąpienia od wykonania Umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50 % Wynagrodzenia brutto. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).