Zmiana umowy znaczącej

Zmiana umowy znaczącej

2014.10.28 Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 28 października 2014 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (Zamawiający), porozumienie do umowy przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn: „Budowa stacji elektroenergetycznej K-1, linii kablowych SN-6kV, nn-0,4kV oraz światłowodowych na terenie zakładu PCC Rokita w Brzegu Dolnym”. Zgodnie z treścią porozumienia rozszerzeniu uległ zakres przedmiotu umowy o roboty dodatkowe związane z rozbiórką betonowych konstrukcji podziemnych na trasie budowy linii kablowych 6kV ze stacji K-1. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy zwiększeniu uległa wartość wynagrodzenia umownego do kwoty 8.000.784,38 zł netto (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery złote 38/100). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy znaczącej w raporcie bieżącym nr: 35/2013.