Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2014.09.16 Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014, informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 10 września 2014 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 ("Nieruchomość"), zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 13.500.000,00 zł na rzecz mBank S.A. ("Bank") jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje. Maksymalny limit gwarancji ustalony został na poziomie 9.000.000,00 zł. Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 24 lipca 2014 r. Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 41/2013 oraz 30/2014. Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu oraz zmian w dziale IV księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 ("Nieruchomość"), hipoteki umownej łącznej na rzecz mBank S.A. ("Bank”), jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje Emitent przekazywał raportami bieżącymi nr 25/2012 oraz nr 46/2013.