Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów za okres 01.01-31.12 2022 r.

Zarząd ATREM S.A. (dalej „Emitent”) informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości przychodów rocznych ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta. Szacowane przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku: 109,86 mln PLN. Zrealizowane przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku: 100,56 mln PLN. Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów, przez Zarząd Emitenta danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu). Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.