Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd ATREM S.A., przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku: 1. Raporty kwartalne: – za I kwartał 2023 r. – dnia 26 maja 2023 r. – za III kwartał 2023 r. – dnia 24 listopada 2023 r. 2. Raport za I półrocze 2023 r. – dnia 31 sierpnia 2023 r. 3. Raport roczny za 2022 r. – dnia 6 kwietnia 2023 r. Zarząd ATREM S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 i II kwartał roku obrotowego 2023. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.