Informacje na temat dywidendy

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą na wniosek akcjonariusza, spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2023 r. uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku za 2022, przewidzianą w pkt 12 porządku obrad, ustalono, że zysk netto za 2022 rok w kwocie 2.530 tys. zł przeznacza się w części, tj. w kwocie 1.015.308,69 zł, tj. 0,11 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r. Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 9.230.079 sztuk. Podstawa prawna: Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).