Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorcza Spółki uchwały z dnia 03.04.2023r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Spółki postanowiła pozytywnie zaopiniować i przedstawić do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok w wysokości 2.530 tys. zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.