Otrzymanie informacji o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 02.05.2023 r. informuje, że w dniu 01.06.2023 r. otrzymał informację o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta dokonanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie (dalej zwanym Zamawiającym), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie. Jednocześnie Zamawiający poinformował, że przystąpi do powtórzenia czynności badania i oceny ofert (w tym oceny oferty Emitenta) zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.