Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 listopada 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na wybudowanie stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

 

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 47.999.000,00 zł brutto.

O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.