Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel"

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, prowadzonego w trybie otwartym, którego przedmiotem jest: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”. Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 14.180.000 zł netto. O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.